2019 №2. Спецвипуск

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом “Електронна доставка документів” БЕЗКОШТОВНО
В розділі “Перелік видань” можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

КАРДІОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ: ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА

Медична спільнота світу за останні роки велику увагу приділяє ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, який включає стенокардію, інфаркт міокарда, застійну серцеву недостатність, смерть від ішемічної хвороби серця, інсульт чи транзиторне порушення мозкового кровообігу, які можуть відбутися впродовж 10 років. Так, Європейським товариством кардіологів (ESC) були прийняті рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ) у клінічній практиці, адже відомо, що вони є основною причиною передчасної смерті в Європі, важливою причиною інвалідності та економічним тягарем.

Більшість ССЗ виникають через неправильний спосіб життя, що вимагає модифікованого підходу до їх факторів ризику, а саме віку, статі, родинного анамнезу, шкідливих звичок (особливо паління), харчування, фізичної активності, визначення індексу маси тіла (ІМТ), підвищеного артеріального тиску, гіпер- та дисліпідемій, мікроальбумінурії, гіпертрофії лівого шлуночка, супутніх коморбідних захворювань (цукровий діабет, ожиріння, хвороби нирок). Деякі ризик-фактори можна модифікувати, оскільки вони залежать від стилю життя (паління тютюну, незбалансоване харчування, недостатня фізична активність, надмірна вага та особливості розподілу жиру). Тому важливим є відмова від паління, раціональна систематична фізична активність, оздоровче харчування (переважання овочево-фруктової їжі), нормалізація артеріального тиску (до 140 мм рт ст), контроль рівня загального холестерину (до 4-5 ммоль/л) та холестерину ЛПНЩ (до 3 ммоль/л), уникнення надмірної маси тіла та розвитку цукрового діабету).

Тому важливим є розуміння кожної людини з підвищеним кардіоваскулярним ризиком, що чим раніше будуть застосовані профілактичні заходи, тим надійнішою буде якість та тривалість життя.

 • Аникеева Т.В.
  Современные представления о роли ангиотензина ІІ в кардиоваскулярных проблемах и методы коррекции / Т. В. Аникеева // Therapia. – 2016. – N 1. –  С.8-11. – ISSN 1990-6617
 • Антиэйджинговые свойства L-аргинина: возможности и перспективы при кардиоваскулярной патологии // Практична ангіологія. – 2016. – N Збірник клінічних рекомендацій. –  С.131-137
 • Аншелес А.А.
  Современное состояние и перспективные технологии радионуклидной диагностики в кардиологии / А. А. Аншелес, И. В. Сергиенко,  В. Б. Сергиенко // Кардиология. – 2018. – Том 58, N 6. –  С.61-69. – Библиогр.: с.66-69
 • Баткаева Н.В.
  Структура кардиоваскулярной коморбидности у больных с тяжелыми формами псориаза: данные ретроспективного анализа госпитальной когорты / Н. В. Баткаева, Т. В. Коротаева, Э. А. Баткаев // Научно-практическая ревматология. – 2017. – N 5 ЕБ. –  С.493-499. – Библиогр.: с.498-499
 • Березин А. Е.
  Современные подходы к комбинированной антигипертензивной терапии: фокус на пациентов различного кардиоваскулярного риска / А. Е. Березин // Український медичний часопис. – 2017. – № 3. –  С.105-110. – Библиогр. в конце ст.. – Библиогр. в конце ст.
 • Болезнь Бехчета: внутрисердечный тромбоз (описание двух наблюдений и обзор литературы) / З. С. Алекберова [и др.] // Терапевтический архив. – 2017. – Том 89, N 5. –  С.79-82. – Библиогр.: с. 81-82.
 • Ватутин Н. Т.
  Роль кардиореспираторной выносливости в клинической практике. Озор рекомендаций Американской ассоциации сердца 2016 / Н. Т. Ватутин, А. С. Смирнова // Практична ангіологія. – 2017. – № Збірник клінічних рекомендацій. –  С.44-56
 • Возраст-ассоциированная недостаточность оксида азота у пациентов с кардиоваскулярной патологией // Практична ангіологія. – 2016. – N 2. –  С.30-33. – Библиогр. в конце ст.
 • Гуревич М. А.
  Вопросы систематизации, диагностики и консервативной терапии перикардитов / М. А. Гуревич // Русский медицинский журнал. – 2016. – № 9. –  С.539-544. – Библиогр. в конце ст.
 • Даренский Д.И.
  Инвазивные методы определения функциональной значимости коронарных стенозов пограничной степени выраженности / Д. И. Даренский, Е. А. Жарова, Ю. Г. Матчин // Кардиологический вестник. – 2016. – Том ХІ, N 2 ЕБ. –  С.80-89. – Библиогр.: с.87-89 .
 • Дегенеративный стеноз аортального клапана: современный взгляд на развитие, течение и ведение / А. Л. Бурдейная [и др.] // Кардиология. – 2016. – Том 56, N 6. –  С.69-74. – Библиогр.: с. 73-74.
 • Денисова А. Г.
 • Кардиоваскулярные нарушения при сахарном диабете: обоснование выбора терапии = Cardiovascular violations when diabetes: rationale for therapy selection / А. Г. Денисова, И. П. Татарченко, Н. В. Позднякова // Курортная медицина. – 2016. – № 2. –  С.26-30. – Библиогр. в конце ст
 • Диагностика кардиоваскулярной автономной нейропатии у больных сахарным диабетом 2-го типа с подострой стадией инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST / А. В. Бушуева [и др.] // Современные технологии в медицине. – 2016. – Том 8, N 2 ЕБ. –  С.53-58. – Библиогр.: с.58 .
 • Каратеев А.Е.
  Напроксен: универсальный анальгетик с минимальным риском кардиоваскулярных осложнений  / А. Е. Каратеев // Современная ревматология. – 2016. – N 2 ЕБ. –  С.70-77. – Библиогр.: с.75-77
 • Каратеев А.Е.
  Новые данные, касающиеся безопасности нестероидных противовоспалительных препаратов: представление о «класс-специфическом» высоком кардиоваскулярном риске селективных ингибиторов циклооксигеназы 2 устарело / А. Е. Каратеев, Д. С. Новикова, Е. Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. – 2017. – N 2 ЕБ. –  С.218-223.
 • Кардиоваскулярные осложнения артериальной гипертензии: роль хронической болезни почек = Complications of arterial hypertension: the role of chronic kidney disease / B. B. Бенберин [и др.] // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 3. –  С.12-16.
 • Кардиоваскулярные осложнения у онкологических больных на этапе проведения химиолучевой терапия: современное состояние проблемы / И. В. Вологдина [и др.] // Вопросы онкологии. – 2018. – Том 64, N 4. –  С.470-476. – Библиогр.: с.475-476 .
 • Кардиопульмональные изменения при васкулите Шенлайна-Геноха / Т. Б. Бевзенко [и др.] // Український кардіологічний журнал – 2016. – N 5. –  С.90-95. – Библиогр.: с. 94.
 • Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань / Н. Б. Іванюк [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2016. – N 1. –  С.21-28
 • Колесникова Е. В.
  Формирование кардиоваскулярного риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и роль субклинического гипотиреоза в его развитии / Е. В. Колесникова, А. В. Потапенко // Укр. терапевт. журн. – 2016. – N 4. –  С.97-102
 • Крахмалова Е.О.
  Выбор терапии хронического обструктивного заболевания легких у пациентов с сопутствующей кардиоваскулярной патологией / Е. О. Крахмалова // Астма та алергія. – 2016. – N 4. –  С.69-70
 • Олюнин Ю.А.
  Применение нестероидных противовоспалительных препаратов у больных с высоким кардиоваскулярным риском / Ю. А. Олюнин // Научно-практическая ревматология. – 2017. – N 3 ЕБ. –  С.321-323. – Библиогр.: с. 323.
 • Первичная профилактика кардиоваскулярной патологии – путь к здоровью и долголетию // Участковый врач. – 2017. – N 8/9. –  С.30-31
 • Полиморфизм генов эндотелиальной дисфункции, коактиваторов митохондриального биогенеза и плазминоген-плазминовой системы в развитии кардиоваскулярных осложнений при ревматоидном артрите / А. В. Шевченко [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2018. – N 1 ЕБ. –  С.55-59. – Библиогр.: с.59 .
 • Попкова Т.В.
  По материалам новых рекомендаций Европейской антиревматической лиги (EULAR) по снижению кардиоваскулярного риска у пациентов с воспалительными артритами – 2015/2016: общая характеристика и дискуссионные проблемы / Т. В. Попкова, Д. С. Новикова // Научно-практическая ревматология. – 2018. – N 3 ЕБ. –  С.272-279. – Библиогр.: с.276-279
 • Пшеничная Е. В.
  Оценка функционального состояния кардиоваскулярной системы мальчиков-подростков предпризывного возраста с помощью тримедил-теста [Электронный ресурс] / Е. В. Пшеничная, Н. А. Тонких, А. В. Дубовая. – Электрон. журн. : [б. и.] // Русский медицинский журнал. – 2017. – № 5. –  С.358-361. – Библиогр. в конце ст
 • Распространенность традиционных кардиоваскулярных факторов риска, субклинического атеросклероза сонных артерий, коронарного кальциноза у пациентов с ранним псориатическим артритом (исследование РЕМАРКА) / Е. И. Маркелова [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2018. – N 2 ЕБ. –  С.184-188. – Библиогр.: с.188 .
 • Ребров А.П.
  Кардиоваскулярная безопасность и эффективность комбинированного медленнодействующего симптоматического препарата глюкозамина и хондроитина сульфата1 у больных гонартрозом / А. П. Ребров, И. А. Романова, И. З. Гайдукова // Современная ревматология. – 2016. – N 2 ЕБ. –  С.37-42. – Библиогр.: с.41-42 
 • Результаты оценки качества жизни пациентов после холецистэктомии с умеренным и высоким кардиоваскулярным риском / Д. С. Герасименко [и др.] // Кардиология в Беларуси. – 2017. – Том 9, N 4. –  С.818-823. – Библиогр.: с.823
 • Риск развития и неблагоприятные кардиоваскулярные эффекы синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов трудоспособного возраста с артериальной гипертензией, имеющих нормальный и избыточный вес [Электронный ресурс] / О. В. Каратаева [и др.]. – Электрон. журн. : [б. и.] // Вестник современной клинической медицины. – 2017. – Т. 10, № 4. –  С.32-36. – Библиогр. в конце ст..
 • Связь различных факторов кардиоваскулярного риска с нарушениями функции почек у больных острым коронарным синдромом / М. В. Зыков [и др.] // Кардиологический вестник. – 2016. – Том ХІ, N 1 ЕБ. –  С.38-42. – Библиогр.: с.42
 • Синдром такоцубо : современное состояние проблемы. Обзор рекомендаций Ассоциации сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов (ESC-HFA) 2016 / Н. Т. Ватутин [и др.] // Практична ангіологія. – 2016. – N 3. –  С.56-70. – Библиогр. в конце ст.
 • Современный взгляд на кардиопульмональное нагрузочное тестирование (обзор рекомендаций EACPR/AHA, 2016) [Электронный ресурс] / Н. Т. Ватутин [и др.]. – Электрон. журн. : [б. и.] // Архивъ внутренней медицины. – 2017. – № 1. –  С.5-14. – Библиогр. в конце ст.
 • Тимофеев Е.В.
  Систолическая дисфункция ЛЖ у лиц молодого возраста с марфаноидной внешностью / Е. В. Тимофеев, Э. Г. Малев, Э. В. Земцовский // Кардиология. – 2018. – Том 58, N 4 сердечная недостаточность. –  С.29-36. – Библиогр.: с.34-36 . – ISSN 0022-9040.
 • Тревожный синдром у пациентов с артериальной гипертензией и ожирением и его влияние на факторы кардиоваскулярного риска / Е. И. Панова [и др.] // Архивъ внутренней медицины. – 2018. – N 2 ЕБ. –  С.83-122. – Библиогр.: с.122
 • Юрпольская Л.А.
  Компьютерная и магнитно-резонансная томография для оценки функции левого желудочка в кардиологической и кардиохирургической практике / Л. А. Юрпольская, В. Н. Макаренко // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 2016. – Том 58, N 2. –  С.70-79. – Библиогр.: с. 77-79.
 • Кардиоваскулярная патология у больных анкилозирующим спондилитом: обзор литературы и собственные наблюдения